Biuro zarządu w spółce kapitałowej

Dlaczego warto skorzystać z tego szkolenia?

Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych aspektów funkcjonowania biura zarządu, ze szczególnym uwzględnieniem:

  1. roli, zadań i uprawnień osób odpowiedzialnych za jego skuteczne prowadzenie
  2. formalno-prawnych wymogów i ograniczeń w zakresie funkcjonowania organów spółki
  3. procedur obiegu dokumentów w spółce i sposobów eliminowania błędów formalno-prawnych w dokumentacji
  4. zasad postępowania i działania biura w sytuacjach kryzysowych

Dla kogo dedykowane jest to szkolenie?

Szkolenie dedykowane jest dla osób które w swojej codziennej pracy zajmują się kwestiami organizacyjnymi i prawnymi związanymi z funkcjonowanie Biura Zarządu, a w szczególności:

  1. Asystenci
  2. Pracownicy Biura Zarządu
  3. Kierownicy
  4. Dyrektorzy
  5. Pracownicy Działu Prawnego

Program szkolenia:

I. Zagadnienia związane z „zewnętrznym” obiegiem dokumentów.

II. Obieg wewnętrzny dokumentów.

III. Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa i informacji niejawnych.

IV. Działania biura zarządu w sytuacji kryzysowej – czyli jak postępować „gdy mleko się już rozlało”?

V. Zarządzanie biurem i koordynacja procesów – zakres zadań i kompetencji szefa biura zarządu.

VI. Jak usprawnić procesy komunikacyjne w biurze i firmie?

VII. Biuro zarządu jako ośrodek kształtowania wizerunku firmy.

VIII. Etykieta biznesowa – s- jak skutecznie zarządzać i organizować pracę w biurze?

IX. Jak powinny wyglądać prawidłowe relacje pomiędzy Zarządem a innymi organami spółki
i inwestorami?

X. Jak chronić dokumenty i informacje niejawne zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa?

XI. Jaki wpływ na sprawne funkcjonowanie Biura Zarządu ma komunikacja wewnątrz firmy?

XII. Jak kreować pozytywny wizerunek firmy i budować dobre relacje z mediami?

XIII. Jak można wykorzystać nowoczesną technologię wirtualną w pracach Biura Zarządu?

XIV. Savoir vivre w pracy szefa biura zarządu.

XV. Sprawnie działające biuro zarządu „okiem prawnika” - Case study: „ile mogą kosztować zaniechania w prawidłowym prowadzeniu dokumentacji”

XVI. Praktyczne aspekty działania spółki kapitałowej i biura jej zarządu - Case study: czy zmiana regulaminu organizacyjnego spółki może prowadzić do automatycznego wygaśnięcia mandatu członka rady nadzorczej?

XVII. Wzajemne relacje organów spółki kapitałowej.

XVIII. Prowadzenie spraw spółki kapitałowej i jej reprezentacja.

XIX. Biuro zarządu a zmiany członków zarządu.

XX. Rola biura zarządu w organizacji i przebiegu posiedzeń organów władz spółki.

XXI. Protokoły z posiedzeń – zasady sporządzania - Case study: omówienie przykładów protokołów poszczególnych organów spółek.

XXII. Zastosowanie nowoczesnej komunikacji elektronicznej w pracy biura zarządu.

Powrót do góry