Regulamin usług

Regulamin świadczenia usług szkoleniowych, wdrożeniowych i audytowch realizowanych przez firmę „bez owijania”

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług szkoleniowych, wdrożeniowych i audytywnych przez firmę „bez owijania” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, warunki zawierania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Zamawiając usługę, Odbiorca potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem świadczenia usług, a także że akceptuje wszystkie postanowienia tego Regulaminu.

§ 2 Definicje użyte w Regulaminie

 1. Regulamin – oznacza niniejszy dokument.
 2. „bez owijania” – oznacza spółkę "bez owijania" sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, NIP: 783 180-24-44, REGON:383528135, KRS: 0000787967
 3. Szkolenie – każda usługa szkoleniowa świadczona przez „bez owijania”, taka jak: szkolenie (prowadzone w formie wykładu teoretycznego), warsztat (wykłady połączone z ćwiczeniami praktycznymi), symulacja biznesowa (ćwiczenia polegające na odgrywaniu ról w symulowanym środowisku) lub trening.
 4. Szkolenie otwarte – usługa, na którą może zapisać się każda osoba, pod warunkiem przesłania zgłoszenia w określonym terminie oraz dostępności miejsc na takim szkoleniu w chwili otrzymania zgłoszenia przez „bez owijania”.
 5. Szkolenie zamknięte – usługa, zorganizowana dla Zamawiającego, na którą została przez niego zgłoszona grupa zainteresowanych osób gwarantująca rentowność i sens realizacji przedsięwzięcia, która zostanie zrealizowane w ustalonym terminie, co gwarantuje „bez owijania”, o ile nie zaistnieją sytuacje nadzwyczajne, niezawinione i niezależne od „bez owijania”.
 6. Audyt – usługa, zorganizowana dla Zamawiającego, na którą zgłosił zapotrzebowanie, mająca na celu ocenę danego aspektu organizacji w zakresie usług świadczonych przez „bez owijania” (tj. audyt ISO, ochrony danych osobowych (RODO), zarządzania projektami)
 7. Wdrożenie – usługa zorganizowana dla Zamawiającego na którą zgłosił zapotrzebowanie, mająca na celu wdrożenie optymalnych rozwiązań dla danej jednostki w zakresie usług świadczonych przez „bez owijania” (tj. wdrażanie ISO, systemu ochrony danych osobowych (RODO), kontroli zarządczej, ocen pracowniczych oraz zarządzania projektami)
 8. Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która zdecydowała zgłosić osobę/y delegowane do udziału w szkoleniu.
 9. Uczestnik – osoba, którą Zamawiający skierował do udziału w szkoleniu organizowanym przez „bez owijania”.
 10. Zgłoszenie – fakt przesłania przez zamawiającego formularza: „Zgłoszenie – umowa na szkolenie bez owijania”. Zgłoszenie jest formalnym zobowiązaniem Zamawiającego do udziału uczestnika w szkoleniu i płatności za nią na podstawie rachunku
 11. Formularz zgłoszenia – „Zgłoszenie-umowa na szkolenie bez owijania” – dokument wypełniony wg wzoru przekazanego przez „bez owijania”, który Zamawiający przesyła w celu zgłoszenia udziału uczestnika/ów w szkoleniu.
 12. Potwierdzenie udziału – dokument, który przesyłany jest drogą elektroniczna przez „bez owijania” do Zamawiającego w odpowiedzi na zgłoszenie.
 13. Oferta – dokument, w którym „bez owijania” zaproponował zakres i warunki usług, jakie może świadczyć dla Zamawiającego.
 14. Umowa – dokument, na mocy którego „bez owijania” i Zamawiający akceptują warunki przedstawione w ofercie. Na tej podstawie „bez owijania” przeprowadza szkolenie, wdrożenie czy audyt i wystawia rachunek.
 15. Certyfikat ukończenia szkolenia – dokument potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, podpisany przez uprawnionego przedstawiciela „bez owijania”, który otrzymuje Uczestnik na koniec szkolenia.

§ 3 Zobowiązania

 1. „bez owijania” zobowiązuje się przeprowadzić na rzecz Zamawiającego świadczone usługi w zakresie określonym w formularzu zamówienia.
 2. „bez owijania” zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować najwyższą jakość każdej świadczonej usługi.

§ 4 Zobowiązania Zamawiającego

 1. Zamawiający oraz Uczestnicy korzystający z usług „bez owijania” winni przestrzegać warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie.

§ 5 Warunki zgłoszenie udziału w Szkoleniu

 1. Zgłoszenie należy dokonać poprzez wypełnienie formularza zamówienia dostępnego w na stronie internetowej www.bezowijania.com.
 2. Podstawą zgłoszenia na Szkolenie jest wysłanie wypełnionego formularza zgłoszenia.
 3. Na podstawie otrzymanego zgłoszenia, Zamawiającemu wystawione zostaje potwierdzenie udziału zgłoszonych osób i odesłanie potwierdzenia na kontakt wskazany w formularzu zamówienia, nie później niż w terminie trzech dni roboczych po otrzymaniu formularza zamówienia.
 4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. 

§ 6 Warunki płatności

 1. Podstawą udziału Uczestnika w szkoleniu jest terminowe uregulowanie płatności, o których mowa w formularzu zamówienia.
 2. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją  z udziału w wybranym szkoleniu.
 3. W zamian za przeprowadzenie Szkolenia „bez owijania” przysługuje wynagrodzenie określone w zamówieniu.
 4. Wynagrodzenie zostanie zapłacone na podstawie faktury proforma wystawionej przez „bez owijania” przed realizacją szkolenia.
 5. Zamawiający zobowiązuje się dokonać płatności przelewem na konto firmy podane przy zgłoszeniu się na szkolenie.
 6. „bez owijania” zobowiązuje się wystawić fakturę za realizację zlecenia w ciągu 7 dni od daty zakończenia szkolenia.
 7. Cena za szkolenie z zasady obejmuje udział w Szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia oraz catering.
 8. Wszelkie koszty związane z dojazdem oraz zakwaterowaniem z zasady ponosi Zamawiający. W przypadku konkretnych szkoleń „bez owijania” może ustalić inne zasady.
 9. Przy realizacji szkoleń zamkniętych oraz pozostałych usług (audyty, wdrożenia) warunku realizacji współpracy zostają ustalone pomiędzy „bez owijania” a Zamawiającymw Umowie lub Zamówieniu.

§ 7 Warunki organizacji szkolenia

 1. Szkolenia realizowane są wg programu i na warunkach umieszczonych na stronie internetowej „bez owijania” oraz zawartych w zamówieniu lub umowie.
 2. Do obowiązków „bez owijania” należy zapewnienie wykwalifikowanego specjalisty do przeprowadzenia Szkolenia.
 3. Organizacja godzinowa szkolenia zawarta jest w ofercie.
 4. „bez owijania” zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji szkolenia w terminie do 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Zmiany dotyczyć mogą: miejsca szkolenia;harmonogramu; terminu szkolenia; prowadzącego zajęcia. Zmiany nie mogą dotyczyć: programu szkolenia; liczby godzin; ceny szkolenia. 
 5. Istnieje możliwość pisemnej rezygnacji ze szkolenia, maksymalnie do 5 dni roboczych przed  terminem szkolenia. W przypadku późniejszej rezygnacji, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami.
 6. Nieodwołanie zgłoszenia i brak uczestnictwa w szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami.
 7. Istnieje możliwość zmiany terminu szkolenia lub/oraz zgłaszanego przez Zleceniodawcy uczestnika – po uzyskaniu pisemnej aprobaty z ramienia firmy „bez owijania”
 8. W przypadku odwołania szkolenia przez „bez owijania”, Zamawiający otrzymuje taką informację drogą telefoniczną, pocztą elektroniczną lub faxem. Wpłacone kwoty zwracane są niezwłocznie na rachunek bankowy wskazany przez Zleceniodawcę, lub za zgodą Zleceniodawcy przekazywane na poczet innego terminu lub innego szkolenia organizowanego przez firmę „bez owijania”.
 9. Zmiana zakresu szkolenia i warunków umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8 Własność i prawa autorskie

 1. Wszystkie materiały edukacyjne powstałe na użytek i w trakcie szkolenia chronione są prawem autorskim.
 2. Wszelkie materiały powstałe w trakcie prowadzenia szkolenia i upublicznione przez „bez owijania” można przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i wcelach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. Wykorzystanie materiałów powstałych w trakcie i na użytek szkolenia do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody Usługodawcy.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie www.bezowijania.com i zostaje wprowadzony na czas nieoznaczony.
 2. Wszelkie spory wynikłe między „bez owijania” a Zleceniodawcą związane z wykonywaniem postanowień niniejszego Regulamin strony zobowiązują się rozstrzygnąć wdrodze przyjaznych negocjacji. W przypadku braku porozumienia, strony zgodnie podają ewentualne spory pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego według siedziby Powoda.
 3. Strony zastrzegają sobie prawo udostępniania osobom trzecim w celach reklamowych lub w materiałach referencyjnych informacji o fakcie współpracy.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2016 r. do odwołania lub ogłoszenia jego zmian przez "bez owijania".
Powrót do góry