Wdrożenie systemu ocen pracowniczych

Oferujemy Państwu usługę wdrożenia procesu ocen pracowniczych, która to usługa polega na przygotowaniu narzędzia do zarządzania zespołem pracowniczym.

Wprowadzenie systemu ocen pracowniczych niewątpliwie niesie za sobą szereg korzyści dla organizacji i jej pracowników. Jasno wyznaczone kryteria i zasady oceny, a także udział wszystkich w tworzeniu systemu, pociągają za sobą jedną z najważniejszych korzyści – akceptowalność metody.

Dzięki temu firma funkcjonuje w obrębie struktury, w której nie ma miejsca na niedomówienia, plotki, niejasne sytuacje.

Nasze działania obejmują przede wszystkim:

Etap I: Dokonanie analizy obecnych praktyk i zasad oceniania pracowników:

 1. Poznanie specyfiki firmy
 2. Rodzaju działalności
 3. Celów strategicznych
 4. Wymagań stanowisk, których dotyczy ocena

Etap II: Opracowanie Systemu:

 1. Określenie optymalnych kryteriów oceny (istotne, mierzalne, wyczerpujące, niezależne) uwzględniających specyfikę każdego stanowiska i/lub grup stanowisk.
 2. Określenie zasad dokonywania oceny i procedur odwoławczych
 3. Zaprojektowanie narzędzi (formularze, instruktarze rozmowy oceniającej, skale ocen, itp.) wspomagające procesy oceny.

Etap III: Przygotowanie i przeszkolenie osób oceniających.

Szkolenie dla osób oceniających zarówno w zakresie wiedzy na temat posługiwania się systemem, właściwego przebiegu procesu ewaluacji, jak i sposobów unikania typowych błędów oceny oraz zasad prowadzenia rozmów z ocenianymi pracownikami.

Etap IV: Wsparcie we wdrażaniu systemu

 1. Poinformowanie i przygotowanie osób ocenianych.
 2. Zapoznanie pracowników z celami, założeniami, ramowym planem realizacji projektu - (naturalnymi reakcjami osób ocenianych będą lęk i obawa. Dlatego też akcja informacyjna odgrywa niezwykle istotną rolę w całym przedsięwzięciu, jako czynnik minimalizujący opór wynikający z obowiązku poddania się weryfikacji).

Etap V: Przeprowadzenie szkoleń dla przełożonych

Szkolenia mają na celu przygotowanie managerów do  posługiwania się systemem ocen pracowniczych. Program szkolenia obejmuje takie zagadnienia jak:

 1. Zasady funkcjonowania systemu. 
 2. Procedury, formularze i zasady posługiwanie się nimi.
 3. Zasady udzielanie udzielania profesjonalnej informacji zwrotnej.
 4. Umiejętności wyboru i dopasowania  celów i zadań do stanowiska i kompetencji pracowników.
 5. Umiejętność stawiania/przekazywania zadań i celów (reguła SMART, zadania twarde i miękkie, itp.).
 6. Umiejętność monitorowania i oceny wykonania.
 7. Informacje na temat typowych trudności i błędów popełnianych przy ocenach pracowniczych oraz możliwości ich uniknięcia.

Proces wdrożeniowy jest „szyte na miarę” i przystosowany do struktury organizacyjnej Zamawiającego. Nie tworzymy zbędnych rozwiązań i dokumentów. Proponujemy rozwiązania konkretne i sprawdzone.

Cena usługi ustalana jest indywidualnie i uzależniona jest m.in. wielkością firmy czy instytucji oraz poziomu skomplikowania wdrożonych rozwiązań.

Zapytaj o szczegóły

Powrót do góry