Zamówienia publiczne dla początkujących

Dlaczego warto skorzystać z tego szkolenia?

Celem szkolenia jest omówienie specyfiki rynku zamówień publicznych oraz podstaw prawnych systemu zamówień publicznych.

Szkolenie stanowi kompendium praw i obowiązków leżących w gestii Wykonawcy i Zamawiającego.

Program szkolenia przygotowany jest z myślą o osobach początkujących, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, a także dla osób które rozpoczynają pracę w tym zakresie.

Dla kogo dedykowane jest to szkolenie?

szkolenie dedykowane jest dla wszystkich osób pragnące zdobyć wiedzę na temat funkcjonowania systemu zamówień publicznych a w szczególności dla:

 1. początkujących pracowników wydziałów zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej;
 2. początkujących specjalistów ds. zamówień publicznych zatrudnieni w jednostkach służby zdrowia, szkolnictwie, służbach mundurowych, wymiarze sprawiedliwości, ośrodkach pomocy społecznej, urzędach pracy;
 3. przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego;
 4. przedstawicieli administracji rządowej;

Program szkolenia:

I. Prawo zamówień publicznych – przegląd podstawowych zasad na przykładzie trybu przetarg nieograniczony:

 1. Szacowanie wartości zamówienia
 2. Kierownik zamawiającego i komisja przetargowa – zakres obowiązków i odpowiedzialności
 3. Ogłoszenie o zamówieniu
 4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 5. Ocena wykonawcy i ocena oferty
 6. Rozstrzygnięcie postępowania, w tym przesłanki do unieważnienia
 7. Dokumentowanie postępowania

II. Zamówienie z wolnej ręki:

 1. Przesłanki do stosowania trybu
 2. Przebieg postępowania
 3. Dokumentowanie

III. Zapytanie o cenę:

 1. Przesłanki do stosowania trybu
 2. Przebieg postępowania
 3. Dokumentowanie

IV. Umowa z wykonawcą.

V. Środki ochrony prawnej.

VI. Nieprawidłowości w procedurach o udzielenie zamówienia.

 1. Konsekwencje błędów i świetle ustawy pzp i ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 2. Przegląd typowych błędów.

VII. Warsztat praktyczny – przeprowadzenie i udokumentowanie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

Powrót do góry