Kodeks spółek handlowych w aktualnym stanie prawnym

Dlaczego warto skorzystać z tego szkolenia?

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z przepisami prawa i ich interpretacją dotyczącą funkcjonowania organów spółki, wzajemnych relacji pomiędzy organami, odpowiedzialności zarządu i rady nadzorczej a także przepisy dotyczące dokumentacji korporacyjnej, dokumentacji rejestrowej oraz czynności prawnych.

Ponadto uczestnicy dowiedzą się jak można zabezpieczyć interesy spółki i usprawnić jej procesy, jak zabezpieczać warunki realizacji umów i dochodzić roszczeń oraz poznają zasady tworzenia uchwał i protokołów z posiedzeń organów spółki.

Dla kogo dedykowane jest to szkolenie?

 1. Członkowie Zarządów, Rad Nadzorczych,
 2. Dyrektorzy i pracownicy Biur Zarządów,
 3. Dyrektorzy i pracownicy Działów prawnych
 4. Kadra zarządzająca.
 5. Wszyscy zainteresowani tematyką KSH

Program szkolenia:

I. Podstawy prawne funkcjonowania spółek:

 1. kodeks spółek handlowych,
 2. umowa i statut - najważniejsze zapisy i ich znaczenia dla funkcjonowania spółki.

II. Rodzaje spółek i ich cechy szczególne:

 1. spółka jawna,
 2. spółka partnerska,
 3. spółka komandytowa,
 4. spółka komandytowo - akcyjna,
 5. spółka zo.o.,
 6. spółka akcyjna.

III. Zarząd:

 1. struktura, kompetencje, organizacja, funkcjonowania,
 2. zwoływanie posiedzeń,
 3. podejmowanie uchwał - w jakich sprawach są potrzebne?
 4. zasady reprezentacji,
 5. zakaz konkurencji,
 6. odpowiedzialność członków zarządu wobec spółki,
 7. mandat i kadencja, powoływanie i odwoływanie członków zarządu.

IV. Rada Nadzorcza:

 1. zwoływanie posiedzeń,
 2. podejmowanie uchwał,
 3. kadencja, powoływanie i odwoływanie członków zarządu,
 4. uprawniania kontrolne Rady Nadzorczej i ich wykonywanie.

V. Zgromadzenia Wspólników / Walna Zgromadzenie:

 1. zasady zwoływania posiedzeń,
 2. przygotowanie zaproszeń, materiałów, projektów uchwał, itd.,
 3. zaskarżenie uchwał - uprawnieni, podstawy prawne, postępowanie i konsekwencje.

VI. Regulaminy - rola i znaczenie dla spółki:

 1. jak tworzyć i zmieniać regulaminy,
 2. obligatoryjne i fakultatywne regulaminy i ich zapisy,
 3. jak stosować zapisy w regulaminach,
 4. warsztaty - przykładowe regulaminy.

VII. Protokoły i uchwały:

 1. tworzenie uchwał i protokołów z posiedzeń organów spółki (zarząd, rada nadzorcza, zgromadzenia wspólników, walne zgromadzenie),
 2. wymagania prawne dla protokołów - forma i zapisy,
 3. kto podpisuje uchwały i protokoły,
 4. przechowywanie, archiwizacja i udostępniania protokołów,
 5. warsztaty - tworzenia uchwał i protokołów,
 6. najczęstsze błędy.

VIII. Kapitał zakładowy.

IX. Akcje i akcjonariusze.

X. Zgłoszenie danych do KRS:

 1. aktualizacji danych -wymagania ustawowe,
 2. opłaty,
 3. jak uzyskać odpis wpisu do KRS.

XI. Dokumentacja spółek:

 1. rola biura zarządu w sprawnym funkcjonowania spółki,
 2. komunikacja elektroniczna w pracy organów spółki - zasady bezpiecznego korzystania,
 3. archiwizacja dokumentacji spółki, okresy przechowywania,
 4. księga udziałów/księga akcyjna - zasady prowadzenia,
 5. udostępnianie dokumentów na żądanie osób i organów,
 6. tajemnica przedsiębiorstwa.

XII. Kontrakty w spółkach zgodne z przepisami KC.

XIII. Sposoby zabezpieczania umów zgodnie z KC.

XIV. Pytania i dyskusja.

Powrót do góry