Polityka Prywatności

Obowiązek informacyjny (Polityka prywatności – RODO)

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „bez owijania” sp. z o.o. z siedzibą Warszawie (00-133), Al. Jana Pawła II 22, NIP: 783-180-24-44, REGON: 383528135, KRS: 0000787967 (dalej: „bez owijania”)

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie podanym przez Panią/Pana za pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych i innych form kontaktu z „bez owijania” w celu świadczenia usług związanych z przeprowadzeniem szkolenia, audytu, wdrożenia, pełnienia funkcji Inspektora ochrony danych, coachingu lub udzielenia odpowiedzi na zadane przez formularz kontaktowy pytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) dochodzenia możliwych roszczeń wobec Uczestnika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora) oraz, w razie wyrażenia dodatkowych zgód – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie i w celach wskazanych w treści tych zgód.

3. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione:

  1. podmiotom publicznym uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań,
  2. trenerom współpracujący z „bez owijania” w zakresie przeprowadzenia szkolenia,
  3. innym zewnętrznym podmiotom wspierającym „bez owijania” w zakresie usług informatycznych, księgowych, prawnych lub współpracujących z „bez owijania” w ramach kampanii marketingowych, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy „ bez owijania” i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonania umowy, a także po jej zakończeniu w celach związanych z:

  1. dochodzeniem roszczeń w związku z wykonywaniem umowy (tj. co do zasady maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy),
  2. wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  3. dane dla celów marketingowych: - w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu trwania akcji marketingowych bądź do momentu wycofania zgody; - w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu „bez owijania”– do czasu trwania akcji marketingowych bądź do momentu wniesienia sprzeciwu;
  4. w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w innych celach, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przedmiotowej zgody.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w razie wyrażenia dodatkowej zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym, jest warunkiem zawarcia umowy. W razie niepodania danych osobowych, „bez owijania” nie będzie w stanie świadczyć usług związanych z przeprowadzeniem świadczonych przez firmę usług (szkolenia, audyty, wdrożenia, coaching) lub udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.

9. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływa.

Powrót do góry