Szkolenie kontrola zarządcza

Dlaczego warto skorzystać z tego szkolenia?

Celem szkolenia jest zrozumienie zasad i założeń kontroli zarządczej, praktyczne realizowanie jednego z głównych celów kontroli zarządczej jakim jest zarządzanie ryzykiem, oraz zapoznanie się ze zmianami wprowadzonymi ustawą o finansach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem organizacyjnego usytuowania i sposobu wykonywania kontroli zarządczej. Istnieje również możliwość skonsultowania dokumentów już istniejących w jednostkach z ekspertem prowadzącym szkolenie.

Dla kogo dedykowane jest to szkolenie?

 1. Kadrze zarządzającej i kierowniczej sektora publicznego.
 2. Audytorom wewnętrznym i kontrolerom.
 3. Głównym księgowym oraz osobom odpowiedzialnym za gospodarkę finansową oraz procedury kontrolne w jednostce.

Program szkolenia:

I. System kontroli zarządczej:

 1. Definicje i pojęcia niezbędne do zapoznania się z problematyką
 2. Cele i funkcje kontroli zarządczej
 3. Podział ról, kompetencji i odpowiedzialności w strukturze organizacyjnej w ramach kontroli zarządczej
 4. Kontrola zarządcza a audyt

II. Standardy kontroli zarządczej – omówienie obowiązków wynikających z ich treści

 1. Środowisko wewnętrzne
 2. Cele i zarządzanie ryzykiem
 3. Mechanizmy kontroli
 4. Informacja i komunikacja
 5. Monitorowanie i ocena

III. Planowanie celów i zadań oraz raportowanie ich realizacji:

 1. Zasady wyznaczania celów
 2. Kaskadowanie celów
 3. Wyznaczanie mierników
 4. Sposoby monitorowania realizacji celów i wdrażanie działań korygujących
 5. Sprawozdania z realizacji celów
 6. Ocena realizacji celów

IV. Miejsce i rola zarządzania ryzykiem w systemie kontroli zarządczej (tworzenie map ryzyk oraz rejestru ryzyk):

 1. Rodzaje ryzyk
 2. Metody identyfikacja ryzyka
 3. Analiza poziomu ryzyka
 4. Hierarchizacja ryzyka
 5. Reakcja na ryzyko

V. Ocena systemu kontroli zarządczej:

 1. Celowość przeprowadzania samooceny systemu
 2. Sposoby przeprowadzania samooceny
 3. Wyciąganie wniosków z samooceny
 4. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej jako informacja o poziomie wdrożenia skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej

VI. Omówienie podstawowych dokumentów w zakresie kontroli zarządczej:

 1. Regulamin kontroli zarządczej
 2. Plan działalności jednostki
 3. Sprawozdanie z realizacji planu działalności
 4. Rejestr ryzyk
 5. Mapy oceny ryzyk
 6. Kwestionariusz samooceny
 7. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Powrót do góry