Klauzula informacyjna w związku z wtyczką Facebook

Klauzula informacyjna w związku z korzystaniem z wtyczki „Lubię to” na Facebooku

Stosownie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (dalej „RODO”) informujemy w jaki sposób przetwarzać będziemy Państwa dane osobowe udostępnione w trakcie korzystania z profilu „bezowijania” w serwisie Facebook (dalej „fanpage”):

I. Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest .”bez owijania” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się listownie na adres: biuro@bezowijania.com

II. Kategorie osób, których dane są przetwarzane
Administrator przetwarza dane osobowe osób, które:
- dokonały subskrypcji fanpage'a poprzez kliknięcie ikony „Lubię to”, „Obserwuj” lub „Udostępnij”;
- opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na naszym fanpage’u.

III. Cele i podstawy przetwarzania
Przetwarzamy dane osobowe osób określonych w pkt I w następujących celach:
- w celu prowadzenia fanpage'a pod nazwą „bezowijania” na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. i informowania za jego pomocą o naszej aktywności, promowaniu różnych usług i wydarzeń, promowaniu naszej firmy i oferowanych usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, wiadomości) co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f. RODO;
- w celach analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage'a, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem;
- skorzystanie z subskrypcji fanpage'a jest dobrowolne i odbywa się za zgodą osoby, której dane dotyczą.

IV. Kategorie przetwarzanych danych osobowych:
Administrator będzie przetwarzał następujące dane:
- podstawowe dane identyfikacyjne (Imię i Nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook;
- adres IP i identyfikator przeglądarki użytkownika;
- dane opublikowane przez Państwa na profilu Facebook;
- anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage'a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights" udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Facebook, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies"), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage'a.

V. Odbiorcy danych
Administrator danych osobowych udostępnia dane osobowe:
a) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy

VII. Okres przechowywania danych
Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania. W związku z czym:
- dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych;
- dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage'a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights" będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata.

VIII. Państwa prawa:
Każdy użytkownik ma prawo do dostępu do treści swoich danych a także żądania sprostowania tych danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; https://www.uodo.gov.pl/pl/p/ kontakt tel. (22) 531 03 00
Jeśli potrzebują Państwo sprawdzić, zmienić, zaktualizować lub usunąć swoje dane z FB powinni zalogować się na swoim profilu i postępować zgodnie z instrukcją FB.

IX. Informacje o źródle danych
Państwa dane uzyskujemy od firmy Facebook oraz z Państwa publicznego profilu i wpisów na fanpage'u na platformie internetowej Facebook.

X. Pozostałe informacje
Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji w oparciu o profilowanie.
Przetwarzanie pozyskanych od Państwa danych przez Administratora opierać się będzie na zasadzie dobrowolności ich podania.

Powrót do góry